ons onderwijs

Iedere dag een nieuw avontuur

Leesschool

Een leven lang lol van leesplezier!

Als er een ding is wat wij kinderen willen meegeven dan is het leesplezier. Leesplezier is een beetje magisch. Kinderen leren beter lezen als ze er plezier in hebben en hun leesplezier groeit als ze er beter in worden. Wij zetten in op leesvaardigheid omdat je van leesplezier een leven lang lol hebt. In de klas besteden we daarom elke dag tijd aan lezen. We lezen voor en kinderen krijgen ook de kans om zelfstandig lekker in een verhaal te verdwijnen.

Om te zorgen dat we voor alle niveaus en alle interesses steeds leuke en inspirerende boeken hebben, werken we samen met Bibliotheek Zeist. De boeken zijn verdeeld over twee schoolbibliotheken, één met leesboeken en één met boeken boordevol informatie over allerlei onderwerpen.

Regelmatig nodigen we ook een kinderboekenschrijver uit om in de klas te komen vertellen over zijn of haar boek. We promoten boeken, doen volop mee aan Kinderboekenweek en houden elk jaar een voorleeswedstrijd. Én we hebben een enthousiaste ouder die regelmatig boekentips schrijft. Dat maakt het voor ouders en kinderen nóg makkelijker om een leuk boek te vinden. Je kunt dus gerust zeggen dat we een échte leesschool zijn!

Thematisch werken

De kracht van de rode draad

Bij thematisch werken staan vakken niet helemaal los van elkaar, maar zijn ze verbonden door een overkoepelend thema. Op onze school wordt in alle groepen thematisch gewerkt.

Kleuterplein
Bij de kleuters werken we met Kleuterplein. Kleuterplein is een methode, waarmee de jongste kinderen zich aan de hand van een thema spelenderwijs ontwikkelen op alle vlakken. Van taal en rekenen tot sociaal-emotionele ontwikkeling en bewegen. Op deze manier nemen we kleuters echt mee in een onderwerp en leren ze op een leuke manier ontzettend veel!

IPC
In groep 3 t/m 8 werken we met het International Primary Curriculum (IPC). Dat is een leerplan voor het basisonderwijs waarin leren en doelgericht samenwerken centraal staan. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt onze school hierbij!
Vanaf groep 3 werken de kinderen gedurende het schooljaar in drie leeftijdsgroepen (groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8) aan diverse interessante en inspirerende thema’s. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen en zijn bedoeld om hun enthousiasme en betrokkenheid te prikkelen. Denk aan Missie naar Mars, het Circus, het Regenwoud of Voortrekkers van Verandering.
Binnen deze thema’s is ruimte voor bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde, en natuur, maar ook voor creatieve vakken. Deze vakken zijn door het thema met elkaar verweven. Zo leren de kinderen verbanden zien tussen de vakken, raken ze gemotiveerd om actiever deel te nemen aan het onderwijs en leren ze denken vanuit verschillende invalshoeken.

Wat leert je kind met IPC?
IPC is gericht op:

  • kennisdoelen (weten)
  • vaardigheidsdoelen (kunnen)
  • inzicht doelen (begrijpen)
  • persoonlijke doelen (onderzoek, respect, samenwerking, aanpassingsvermogen, zorgzaamheid, veerkracht, ethiek en communiceren)

Wil je meer weten over IPC? Bezoek dan de IPC-website of stel jouw vraag aan de leerkracht(en) van je kind.

ICT

Yes, extra schermtijd!

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Om goed met deze 21e-eeuwse ontwikkelingen om te kunnen gaan heb je 21e-eeuwse vaardigheden nodig.

Wat zijn 21e-eeuwse vaardigheden? 

21e-eeuwse vaardigheden is een verzamelterm voor verschillende competenties die belangrijk zijn in de kennis- en netwerksamenleving. Voorbeelden daarvan zijn: kritisch, creatief en probleemoplossend denken. ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid. Daarnaast leren we de kinderen te communiceren en goed samen te werken. Maar ook sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) en zelfregulering vallen onder de 21e-eeuwse vaardigheden.

Wij vinden het belangrijk om deze vaardigheden mee te geven aan onze leerlingen. Daarom maken we in ons onderwijs steeds de koppeling tussen de leerdoelen en werkvormen en deze 21e-eeuwse vaardigheden. Zo bereiden we ze bij alle vakken voor op de toekomst!

Op onze school gebruiken we moderne digiborden, computers en Chromebooks om ons onderwijs vorm te geven en kinderen extra te ondersteunen. Alle lesmethodes die we op school gebruiken, bieden digitale software aan ter ondersteuning van de lessen.

In groep 1 en 2 worden Chromebooks vooral ingezet om spelenderwijs te leren. In groep 3 en 4 gebruiken we de Chromebooks voor aanvullende oefeningen bij het reken-, taal- en spellingonderwijs. Vanaf groep 5 krijgen de Chromebooks een prominente plek in het onderwijs. Je kind krijgt dan een Chromebook in bruikleen van school.

Chromebooks werken met een besturingssysteem van Google. Met de methode Digital Skills for Kids leren we de kinderen omgaan met Google Workspace for Education. Ze leren werken in de cloud met Google Drive, Classroom en toepassingen als Documenten en Presentaties.

Spelenderwijs mediawijs

Op school besteden we aandacht aan digitale geletterdheid. Onderwerpen als mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking komen aan bod. Ook besteden we aandacht aan digitale omgangsvormen, bijvoorbeeld op sociale media. Dat sluit mooi aan bij wat de kinderen leren over sociale vaardigheden bij de kanjertraining.

nieuwe generatie lesmethoden

Ik snappet...

Sinds schooljaar 2016-2017 werken we met Snappet. Met Snappet komen we tegemoet aan de individuele onderwijsbehoefte van elk kind en sluiten we beter aan op het niveau van elk kind. Vanaf groep 5 werken kinderen dagelijks in Snappet. Wij zien Chromebooks en Snappet als middelen om leerdoelen te bereiken die passen bij het individuele leerniveau van elk kind. Op deze manier rusten we al onze leerlingen op het gebied van rekenen, taal en spelling optimaal toe voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast bieden we met de Chromebooks en Snappet een digitale leeromgeving, waarmee we de kinderen stimuleren en begeleiden in het maken van eigen keuzes voor hun onderwijsprogramma. En de digitale leermiddelen hebben nog een voordeel: de leerkrachten hebben meer overzicht en inzicht in het leren waardoor ze beter kunnen inspelen op de instructiebehoefte van kinderen.

Kanjertraining

Allemaal kanjers!


De Kerckeboschschool is een erkende Kanjerschool! Een wat? Kanjerschool zijn betekent dat al onze leerkrachten getraind en bevoegd zijn om sociale vaardigheden bij kinderen te trainen. Dat gebeurt vanuit het gedachtegoed van de Kanjertraining en onder het motto Samen word je meer! Goed voor de kinderen en goed voor de sfeer op school.
Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten, ouders en kinderen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
De Kanjertraining zetten wij preventief en curatief in. Preventief door kinderen bewust te maken van wat sociaal (on)handig gedrag is. Curatief door actuele situaties met elkaar te bespreken of zelfs in de vorm van een toneelstuk te simuleren.

Waarom Kanjertraining?

Met Kanjertraining werken we binnen de vertrouwde omgeving van de groep aan meerdere doelen:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Gepersonaliseerd leren

Day a week School

Day a Week School (DWS) is een plusklas voor leerlingen met een sterk analytisch en creatief denkvermogen die een extra uitdaging aankunnen. Eén dag in de week werken ze in een lokaal op de Kerckeboschschool met leerlingen van andere scholen binnen onze stichting aan de ontwikkeling van hun cognitieve talent. Het onderwijs van DWS is gericht op het ontwikkelen van vakoverstijgende vaardigheden. Een belangrijk doel is dat iedere DWS-leerling zelfvertrouwen, motivatie en plezier in actief (samen) leren ontwikkelt. DWS helpt hen op een positieve en uitdagende manier stappen te zetten om een autonoom zelfsturende leerling te worden.
DWS is er voor leerlingen van groep 5 t/m 8. De DWS biedt ruimte aan een beperkt aantal leerlingen. Selectie vindt plaats in groep 5.
Lees meer over DWS