Voor ouders

Ook voor ouders hebben we genoeg te lezen

Nieuwe leerlingen

1000 luchtkusjes door het raam

Lijkt de Kerckeboschschool je een fijne school voor jouw kind? Kom dan eens langs voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Je bent van harte welkom om de school te bekijken en de sfeer te proeven! Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen we je graag waar we voor staan en wat je kunt verwachten als je kind naar de Kerckeboschschool gaat. Ook beantwoorden we graag al je vragen over ons onderwijs en de school.

Neem voor het plannen van een kennismaking telefonisch contact op met Ilse Buizer (030 -6914074, secretariaat@kb.cbozeist.nl). Wil je jouw kind aanmelden bij ons op school? Leuk! Hieronder lees je welke stappen je daarvoor moet zetten.

Interesse verzoek

Allereerst vul je onderstaand interesseverzoek in. Een interesse verzoek is niet hetzelfde als een inschrijving. Het is een eerste stap waar je geen rechten aan kunt ontlenen, maar die ons wel de informatie geeft om een inschrijving samen te bespreken. Wij nemen na ontvangst van het verzoek dan ook zo spoedig mogelijk contact met je op. Klik hier voor het interesse verzoek.

Aanname en instroom 4-jarigen

Nadat jouw zoon of dochter officieel bij ons op school is ingeschreven, ontvang je een aantal maanden voor de eerste schooldag van je kind een mail van de onderbouwcoördinator. Daarin staat alles wat je moet weten over de start van jouw kind hier op school. Ook ontvang je nog een aantal formulieren waarin we je (aanvullende) informatie over jouw kind vragen. Als je die hebt ingevuld, deelt de onderbouwcoördinator je kind in in één van de kleutergroepen. Indien nodig (en wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven) vindt er een (schriftelijke) overdracht plaats met het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.

Wennen op school

Voor het eerst naar school gaan is voor veel kleuters (en hun ouders) een spannende gebeurtenis. Daarom mag je kind vijf dagdelen komen wennen voordat hij of zij vier jaar oud wordt. De leerkracht neemt contact met je op om de wendagen af te spreken.

Aanname en instroom 5- tot 12-jarigen

Wanneer jouw kind in een hogere groep instroomt – bijvoorbeeld omdat hij of zij op een andere basisschool is gestart - nodigen we je altijd eerst uit voor een kennismakingsgesprek. Op basis van de informatie uit dit gesprek kunnen we samen met onze intern begeleider inschatten hoe het met jouw kind op de vorige school is gegaan en of er eventueel extra ondersteuning nodig is. Aanvullend daarop gebruiken we het onderwijskundig rapport dat de school van herkomst heeft opgesteld én eventuele informatie van externe hulpverlenende instanties om te bepalen of wij jouw kind voldoende aandacht en ondersteuning kunnen bieden.

Extra ondersteuning leerling

Het kan voorkomen dat we na verloop van tijd zien dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft op een bepaald vlak. Dat kan in eerste instantie om leren gaan, maar ook om gedrag. In zo’n geval kan de leerkracht in overleg met de ouders de hulp inroepen van een intern begeleider (IB) en remedial teacher (RT). Onze IB en RT is Ellen Kruft. Zij begeleidt en ondersteunt kinderen en leerkrachten in het onderwijsleerproces.

Signaleer je zelf iets bij je kind en heb je daar vragen over, bespreek dit dan gerust met de leerkracht van je kind. Op aanvraag van jou of de leerkracht kan Ellen Kruft (ellenkruft@kb.cbozeist.nl) bij een gesprek aanschuiven. We zijn blij dat we deze expertise in huis hebben, dus laten we er vooral gebruik van maken als dat in het belang is van jouw kind.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Van alle scholen wordt in het kader van passend onderwijs verwacht dat ze een schoolondersteuningsprofiel opstellen. Daarin staat duidelijk beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Bekijk ons schoolondersteuningsprofiel.

Vertrouwenspersoon

Soms zijn er situaties waar je zelf niet meer uit komt met de betrokken partij. Of je voelt je niet gehoord. Denk hierbij aan een probleem met een leerkracht, met de directie, enz. Voor die situaties heeft onze school een interne vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor ouders, maar ook voor leerlingen en leerkrachten.
De intern vertrouwenspersoon op onze school is Ellen Kruft. Wat mag je van de vertrouwenspersoon verwachten?

  • Dat ze luistert naar jouw verhaal en geloof hecht aan wat je zegt. 
  • Dat ze samen met jou zoekt naar een oplossing.
  • Advies over wat je het beste kunt doen of welke stappen je het beste kunt zetten. 
  • Eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon als je liever wilt praten met iemand buiten de school. 

Wil je iets met de interne vertrouwenspersoon bespreken dan kun je op dinsdag, woensdag en donderdag gewoon bij haar binnenlopen. Stuur je liever een mail? Dat kan via ellenkruft@kb.cbozeist.nl.

Aanvraag extra verlof

Extra vrije dagen vanwege bijzondere omstandigheden? Aanvragen tot 10 dagen extra verlof mag de schoolleiding van de school behandelen. Maar ook dan moet de schoolleiding zich houden aan wettelijke bepalingen. Wil je meer weten? Lees dan deze informatie van de Rijksoverheid. Heb je een zwaarwegende reden om extra verlof aan te vragen? Download dan dit formulier.

MR, OR, klassenouder en Daddys Camp

Howdee partner!

Samen word je meer. Dat geldt ook voor de samenwerking van onze school met de ouders. We zijn elk op onze eigen manier verantwoordelijk voor een deel van de ontwikkeling van jouw kind. We vinden het dan ook belangrijk dat we goed contact hebben met de ouders op onze school. Of het nu gaat om goed bestuur, het best mogelijke onderwijs voor jouw kind of leuke activiteiten op school: jij bent een onmisbare schakel.

Zie hier de vacature voor de MR
Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraak- en controleorgaan voor ouders en personeel naast het bestuur van de school. De MR bestuurt zelf niet, maar kan wel meebeslissen en/of advies geven (instemmings- en adviesbevoegdheid) bij nieuwe plannen die door het bestuur aan de MR worden voorgelegd. Verderop lees je hier meer over.

De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren. De MR streeft een continue kwaliteitsbevordering na. Naast beleidsmatige zaken rondom het onderwijs kun je hierbij ook denken aan thema’s als sponsoring en communicatie.

Samenstelling medezeggenschapsraad

De MR behartigt de belangen van zowel ouders als personeelsleden. De MR bestaat daarom uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouderleden.

Namens de ouders: Nicole Bele, Floris Daamen en Dominique Ten Haaf.

Namens de leerkrachten: Carolien van Dijk, Joyce Hooft en Pauline van Weerd.

Ronald Nagtegaal of Ilse Buizer voert namens de schoolleiding als adviserend lid het overleg met de MR.

Heb je een vraag voor de MR? Stuur dan een mail naar: mr@kb.cbozeist.nl

Bevoegdheden medezeggenschapsraad

Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur de MR bij bepaalde situaties in de gelegenheid stelt om advies uit te brengen. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

  • verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
  • beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

  • beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag van de schoolleiding;
  • de taakverdeling binnen de schoolleiding;
  • nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

In de praktijk betekent dit onder meer dat de MR een aantal keren per jaar vergadert. De MR bespreekt dan de gang van zaken, mede aan de hand van de beleidsstukken en verslagen van het bestuur (zoals bijvoorbeeld de begroting en het schooljaarverslag).

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR is er een GMR. In deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) komen vooral bovenschoolse zaken aan de orde die alle scholen van de stichting betreffen. Voor een aantal zaken dient er namelijk een gelijk beleid te zijn voor alle aangesloten scholen. Dat geldt bijvoorbeeld voor arbeidsvoorwaarden, de bestuursformatie, de bestuursaanstellingen, de afvloeiingsregeling, enz.
De leden van de GMR zijn afkomstig uit de diverse MR-en. Zo blijft ook bij bovenschoolse zaken de stem van de eigen school hoorbaar.
Voor onze school hebben Bas Burggraaf (namens de ouders) en Maarten Tros (namens de leerkrachten) zitting in de GMR. Heb je een vraag voor de GMR? Stuur dan een mail naar: gmr@kb.cbozeist.nl.

De Ouderraad (OR)

De Kerckeboschschool heeft uiteraard een Ouderraad (OR); een vertegenwoordiging van ouders waarvan de kinderen op school zitten. De OR heeft als doel de communicatie tussen ouders aan de ene kant en medezeggenschapsraad, schoolleiding en schoolbestuur aan de andere kant te bevorderen.

Wat doet de OR?

De OR zorgt ervoor dat ouders op de hoogte blijven van wat er in de school gebeurt. En dat ze begrijpen wat dat voor hen betekent. Dat doet de OR via updates per mail of nieuwsbrief. Ook zijn ze aanwezig bij schoolactiviteiten waar je ze kunt aanspreken. Maar de OR doet nog meer. Zo is de OR bijvoorbeeld (mede)organisator van evenementen en binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst;
Eens per jaar schrijft de OR een ALV uit voor alle ouders waarin ze zowel de gebeurtenissen van het afgelopen jaar als de plannen voor het komende jaar bespreken.
Heb je een vraag voor de OR, wil je iets delen of lijkt het je leuk om zelf een rol te vervullen binnen de OR? Stuur dan een mail naar: or@kb.cbozeist.nl

Klassenouders

Een klassenouder helpt de leerkracht bij verschillende op de klas gerichte activiteiten, denk hierbij een voorleesochtend of een schoolreisje. Een klassenouder zoekt voldoende hulpouders ter ondersteuning van deze activiteiten voor deze klas. Verder is een klassenouder naast de leerkracht ook een aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen. Sowieso kan je bij twijfel een klassenouder altijd aanschieten.

Klassenouders verzorgen soms een aardigheidje in geval van lief en leed. Normaliter heeft elke klas vanaf groep 1 tot en met groep 8 twee klassenouders. Begin van elk schooljaar wordt door de leerkracht geïnventariseerd wie deze taak op zich wil nemen.